ĐƠN VỊ
TIÊN PHONG
VỀ NGHIÊN CỨU,
PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG
XÉT NGHIỆM
GIẢI TRÌNH TỰ GEN
TRONG Y HỌC

TỔNG SỐ XÉT NGHIỆM GEN
ĐÃ THỰC HIỆN

0 +
(Tính đến tháng 12/2023)
0 +
Cho thai phụ
 
0 +
Cho tầm soát dự phòng
0 +
Cho chẩn đoán trên bệnh nhi
0 +
Nghiên cứu được công bố quốc tế

Hệ sinh thái sản phẩm của GENE SOLUTIONS