CHÍNH SÁCH BẢO MẬT VÀ QUYỀN RIÊNG TƯ DỮ LIỆUCỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GEN

Website này thuộc quyền sở hữu và quản lý của CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE. Khi truy cập và sử dụng website này, Khách Hàng đã mặc nhiên đồng ý với các Chính Sách đề ra ở đây. Do vậy, đề nghị Khách Hàng đọc và nghiên cứu kỹ trước khi sử dụng tiếp.

I.  Nguyên tắc chung

1. Thông Báo:

Chính sách Bảo Mật Và Riêng Tư Dữ Liệu này (“Chính Sách”) được thực hiện bởi nhóm công ty thuộc Công ty Cổ phần Giải pháp Gene (sau đây gọi chung là “Gene Solutions”, “Công ty” , “GS” hoặc “Chúng tôi”) bao gồm: Công ty Cổ phần Giải pháp Gene, Công ty TNHH Gene Solutions Lab (“GSL”), Công ty Cổ phần di truyền Y học (“MGJ”), và các công ty con, công ty liên kết tại các quốc gia khác (gọi chung là “GS” hoặc “Gene Solutions”) và mô tả các hoạt động của Gene Solutions liên quan tới việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng Gene Solutions.

2. Phạm vi của Chính Sách:

Chính Sách này mô tả cách thức Công ty Gene Solutions thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn Thông Tin Khách Hàng của tổ chức, cá nhân (“Khách Hàng” hoặc “Quý khách”), bao gồm khách hàng, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và đối tác, các chuyên gia cộng tác…: (i) hợp tác cung cấp dịch vụ và/ hoặc sử dụng các dịch vụ được cung cấp trực tiếp tại GS hoặc các dịch vụ khác do GS cung cấp; (ii) truy cập, sử dụng các kênh tương tác khách hàng thuộc sở hữu của GS, bao gồm nhưng không giới hạn: website https://genesolutions.vn, https://genesolutions.com, https://hcp.genesolutions.vn các ứng dụng “Genesolution HCPs” và hội nhóm trên các trang mạng xã hội (như Facebook, linkin…) thuộc sở hữu của GS (các mục (i) và (ii) sau đây được gọi chung là “Dịch Vụ”).

Để biết được các sửa đổi mới nhất GS khuyến khích Quý khách thường xuyên kiểm tra lại “Chính sách Bảo Mật Và Riêng Tư Dữ Liệu”. Gene Solutions có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của Chính Sách bất kỳ thời điểm nào. Nếu Quý khách vẫn tiếp tục sử dụng dichj vụ của chúng tôi hoặc sử dụng Website sau khi có các thay đổi thì có nghĩa là Quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

Chính Sách này là một phần các điều khoản và điều kiện chung và là một phụ lục không tách dời của bất kỳ Hợp đồng dịch vụ của từng sản phẩm, dịch vụ và/ hoặc Hợp đồng hợp tác…nào mà Quý khách đã xác lập với Gene Solutions.

3. Các loại dữ liệu cá nhân

Các loại dữ liệu cá nhân mà Gene Solutions thu thập (sau đây gọi chung là “Thông Tin Khách Hàng”) là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào có thể được sử dụng để nhận dạng Khách Hàng hoặc dựa vào đó mà Khách Hàng được xác định, chẳng hạn như tên, giới tính, nơi sinh, địa chỉ cư trú, quốc tịch, nguồn gốc chủng tộc/ dân tộc, số điện thoại, chi tiết thẻ thanh toán và ngân hàng, sở thích cá nhân, thói quen sinh hoạt, môi trường sống, địa chỉ email, địa điểm, hình ảnh, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, ngày sinh, tình trạng hôn nhân, thông tin bảo hiểm, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng, dữ liệu sinh trắc học, thông tin di truyền, bệnh sử gia đình, hồ sơ bệnh án/thông tin sức khỏe…

4. Chính Sách này được lập song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

Nếu có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

5. Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

5.1. Thông Tin Khách Hàng được chúng tôi thu thập

5.2. Cách thức chúng tôi bảo vệ Thông Tin Khách Hàng

5.3. Cách thức chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng

5.4. Cách thức chúng tôi chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

5.5. Truy cập và lựa chọn

5.6. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

5.7. Một số thông tin bổ sung cho hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài

6. Thuật Ngữ Trong Chính Sách

Luật hiện hành là tất cả các luật, quy chế hoặc quy định ràng buộc áp dụng cho Gene Solutions theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Bên thứ ba là các cá nhân, tổ chức không thuộc pháp nhân của Gene Solutions và có hợp đồng với Gene Solutions trong việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Các cá nhân hoặc công ty độc lập;
  • Các tổ chức mà Gene Solutions trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu;
  • Thuật ngữ “bên thứ ba” trong thông báo này bao gồm nhà cung cấp và các đối tác, tổ chức khác.

II. Thông Tin Khách Hàng được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Thông Tin Khách Hàng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ và các trao đổi, liên lạc với Quý Khách; từ các trang tin điện tử của GS, Từ các ứng dụng di động, tù các tương tác hoặc công nghệ thu thập dữ liệu tự động hoặc các phương tiện khác.

Dưới đây là các loại thông tin được chúng tôi thu thập:

1.Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi

a) Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào Quý khách cung cấp liên quan đến Dịch Vụ trong quá trình tiến hành những hoạt động như

(i) sử dụng Dịch Vụ, hợp tác cung cấp dịch vụ hoặc tham gia các dự án/đề tài nghiên cứu khoa học, thử nghiệm lâm sàng do Gene Solutions thực hiện;

(ii) thực hiện đăng ký mở tài khoản, đăng nhập, tương tác với các Kênh GS;

(iii) tham gia các hội thảo, sự kiện khách hàng, cuộc thi, trò chơi, cuộc khảo sát/điều tra hoặc sự kiện khác do GS hoặc đối tác của chúng tôi cùng tổ chức;

(iv) sử dụng chức năng sinh trắc học để nhận diện cá nhân, xác thực giao dịch;…

b) Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ, chính xác và cập nhật nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của Khách Hàng theo quy định của việc sử dụng dịch vụ tương ứng. Gene Solutions không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ theo quy định của Dịch Vụ. Khi sử dụng Dịch vụ hoặc hợp tác với Gene Solutions, Quý khách xác nhận rằng Quý khách đã tìm hiểu, được giải thích đầy đủ thông thông tin về toàn bộ Dịch vụ và hoạt động của chúng tôi, theo đó Quý khách đồng ý cung cấp toàn bộ thông tin chi tiết để sử dụng dịch vụ do chúng toi cung cấp. Khách Hàng theo đây đồng ý cho phép Gene Solutions thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cảu mình, bao gồm nhưng không giới hạn: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. Gene Solutions có thể sử dụng mẫu dư và các thông tin đã loại bỏ danh tính của Khách Hàng cho các nghiên cứu khoa học về tầm soát ung thư. Các nghiên cứu này có thể được công bố trên các tạp chí khoa học hoặc sử dụng để phát triển các sản phẩm và dịch vụ. Khách Hàng đồng ý Gene Solutions sẽ không cần thông báo hoặc trả tiền cho các hoạt động nghiên cứu này.

c) Với những Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi, vui lòng đảm bảo đã có đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với việc cung cấp các Thông Tin Khách Hàng cho Gene Solutions; cha, mẹ hoặc người đại diện sẽ chịu ràng buộc bởi Chính Sách này và chịu trách nhiệm đối với hành vi của Khách Hàng. Gene Solutions có quyền từ chối Khách Hàng tiếp cận Kênh Gene Solutions hoặc cung cấp các Dịch Vụ có liên quan trong trường hợp có căn cứ rằng Khách Hàng chưa đủ 18 tuổi chưa có được sự đồng ý và chấp thuận nói trên từ cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp.

d) Trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin của bất kỳ bên thứ ba nào, Khách Hàng cam đoan và bảo đảm rằng Khách Hàng đã có được đầy đủ sự đồng ý và chấp thuận của bên thứ ba đó đối với việc Khách Hàng cung cấp thông tin cho Gene Solutions và đối với việc Gene Solutions sử dụng các thông tin đó theo cách thức và quy định tại Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Gene Solutions sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bên thứ ba trong trường hợp Khách Hàng cung cấp thông tin mà chưa được sự đồng ý hoặc chấp thuận của bên thứ ba đó. Trong trường họp này, Khách Hàng sẽ chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ hành vi cung cấp thông tin gây ra, bao gồm cả việc giải quyết, bằng chi phí của Khách Hàng, bất kỳ khiếu nại/khiếu kiện nào của bên thứ ba đối với Khách Hàng và/hoặc Gene Solutions, bồi hoàn cho Gene Solutions bất kỳ khoản tiền nào mà Gene Solutions phải trả cho bên thứ ba, nếu có, liên quan đến khiếu nại/khiếu kiện nêu trên.

2. Thông tin tự động:

Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Dịch Vụ.

Gene Solutions có quyền thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan đến hoạt động mà Khách Hàng thực hiện trong khuôn khổ Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, dữ liệu về các bên cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho Khách Hàng, thông tin giao dịch mà Khách Hàng thực hiện (loại hàng hóa, dịch vụ, địa điểm, thời gian giao dịch), phương thức thanh toán (không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán được sử dụng cho việc thanh toán bao gồm số thẻ chi tiết, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương), thông tin thiết bị (như địa chỉ IP, hệ điều hành, loại trình duyệt, thông số phần cứng, UDID, MEIDs, định vị, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang mà Khách Hàng ghé thăm từ Kênh Gene Solutions và các ứng dụng di động, số lần truy cập, phản hồi, tên tệp, phiên bản và nhận dạng quảng cáo và các thông tin liên quan khác (nếu có)).

3. Thu thập và sử dụng cookies

a) Chúng tôi sử dụng cookie, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookie”) để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý khách, cung cấp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yếu và cho các mục đích bổ sung khác, bao gồm:

b) Nhận diện Quý khách khi Quý khách đăng nhập sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này cho phép Gene Solutions cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tùy chỉnh khác.

c) Lưu tâm đến các tùy chọn mà Quý khách đã chấp thuận. Điều này cho phép Gene Solutions tôn trọng những điều Quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn.

d) Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi.

e) Ngăn chặn hành vi gian lận.

f) Cải thiện an ninh

g) Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.

h) Đo lường và phân tích chất lượng của các Dịch Vụ.

i) Cookie cho phép Quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu Quý khách chặn hoặc từ chối cookie của chúng tôi, Quý khách sẽ không thể sử dụng một số sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu Quý khách đăng nhập hoặc Quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi Quý khách truy cập lại các trang web của chúng tôi.

j) Các bên thứ ba được chấp thuận cũng có thể đặt cookie khi Quý khách tương tác với các Dịch Vụ. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm, nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các bên thứ ba sử dụng cookie trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên quan đến sở thích của Quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

k) Quý khách có thể quản lý cookie trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính năng ‘Trợ giúp’ trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận các cookie mới, cách trình duyệt thông báo cho Quý khách khi quý khách nhận được cookie mới, cách tắt cookie và khi cookie hết hạn. Nếu Quý khách tắt tất cả cookie trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookie sang trình duyệt của Quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, Quý khách có thể phải tự tay điều chỉnh một số tùy chọn mỗi khi Quý khách truy cập lại trang web và một số tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

4. Thông tin từ các nguồn khác:

Gene Solutions có thể thu thập thông tin về Quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.

III. Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

1. Tại Gene Solutions, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của Quý khách. Mọi Thông Tin Khách Hàng đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Gene Solutions hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho Gene Solutions theo quy định của pháp luật và Chính Sách này.

2. Khi thu thập dữ liệu, Gene Solutions sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để thực hiện việc lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các phương tiện lưu trữ khác và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu. Gene Solutions có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn tối đa trong phạm vi có thể việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Gene Solutions cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Khách Hàng.

3. Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không lưu giữ các dữ liệu quan trọng của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV hoặc mã số xác thực khác có giá trị pháp lý tương đương) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan hoặc đơn vị liên kiết/hợp tác dịch vụ thông qua Kênh GS.

4. Khách Hàng tuyệt đối không sử dụng các công cụ, chương trình hay biện pháp nào khác để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của bất kỳ Dịch Vụ nào, cũng như thực hiện bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Gene Solutions, cũng như các các hành vi phạm pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện quý khách có hành vi vi phạm, chúng tôi có quyền chuyển thông tin về hành vi vi phạm cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

5. Quý khách có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (vd: OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Internet không phải là một môi trường an toàn và GS không thể đảm bảo tuyệt đối rằng dữ liệu cá nhân của quý khách được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Khi quý khách sử dụng Internet để truyền tải dữ liệu cá nhân, quý khách chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. quý khách có trách nhiệm giữ thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị an toàn và bí mật. Quý khách cần thông báo ngay cho GS nếu phát hiện có hành vi lạm dụng thông tin đăng nhập và thay đổi mật khẩu truy cập ngay lập tức.

6. Chúng tôi lưu trữ Thông Tin Khách Hàng để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng liên tục các Dịch Vụ, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các Mục Đích, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian Gene Solutions lưu giữ Thông Tin Khách Hàng cụ thể khác nhau tùy thuộc vào Mục Đích. Khi Thông Tin Khách Hàng không còn cần thiết cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc Mục Đích hoặc Gene Solutions không còn có mục đích kinh doanh hoặc pháp lý để giữ lại Thông Tin Khách Hàng, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để ngăn chặn việc truy cập hoặc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc tuân thủ theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này, hoặc cho mục đích an toàn, bảo mật, phát hiện và phòng chống gian lận; hoặc xóa phần thông tin định danh thuộc Thông Tin Khách Hàng theo quy định pháp luật.

7. Thông Tin Khách Hàng có thể được lưu trữ tại, truy cập từ hoặc chuyển đến nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Khách Hàng của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính Sách này và được cho phép theo pháp luật và quy định liên quan.

IV. Mục Đích Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để vận hành, cung cấp và cải thiện Dịch Vụ cho các mục đích (“Mục Đích”) bao gồm:

1. Cung cấp Dịch Vụ:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để:

a) cung cấp Dịch Vụ của Gene Solutions tới Khách Hàng và xử lý các giao dịch liên quan đến Dịch Vụ, bao gồm đăng ký và thanh toán;

b) đề xuất Dịch Vụ mà quý khách có thể quan tâm, nhận diện sở thích của Khách Hàng và cá nhân hóa trải nghiệm của Khách Hàng với Dịch Vụ;

c) thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, tiến hành phân tích dữ liệu, thử nghiệm và nghiên cứu, giám sát…., cải tiến sản phẩm Dịch Vụ và các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm khắc phục các lỗi phần mềm, cải thiện hoạt động cung cấp dịch vụ và trải nghiệm của Khách Hàng;

d) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch Vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch Vụ;

e) xác nhận các giao dịch và thực hiện các khoản thanh toán;

f) tạo mới, quản trị và cập nhật tài khoản Khách Hàng, xác minh danh tính Khách Hàng; g) Cho phép tương tác giữa Khách Hàng với Gene Solutions hay giữa Khách Hàng với các đối tác được liên kết (nếu có);

2. Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Dịch Vụ:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cấp hỗ trợ, cải thiện và phát triển Dịch Vụ.

3. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý:

Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ Thông Tin Khách Hàng của quý khách trong một số trường hợp nhất định, bao gồm khi được yêu cầu, được tư vấn, đề nghị hoặc đòi hỏi bởi các cố vấn pháp lý hoặc bất kỳ quy định pháp luật, văn bản dưới luật, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hay các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc nước ngoài, yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm nhưng không giới hạn nghĩa vụ công bố thông tin, báo cáo theo quy định pháp luật về khuyến mại, lưu trữ hồ sơ, kiểm toán, điều tra và giải quyết khiếu nại hoặc tranh chấp, tuân thủ các lệnh của tòa án hoặc các yêu cầu pháp lý, văn bản hoặc yêu cầu của chính phủ hoặc quy định khác; hoặc các thỏa thuận khác; và bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi trong trường hợp khiếu nại hoặc tranh chấp.

4. Liên lạc với quý khách:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để liên lạc với quý khách liên quan đến Dịch qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Quý khách.

5. Tiếp thị:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để tiếp thị và quảng bá Dịch Vụ. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo Dịch Vụ dựa trên sở thích của quý khách.

6. Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tài sản và tín dụng:

Chúng tôi sử dụng Thông Tin Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tài sản và tín dụng.

7. Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách:

Trong trường hợp phát sinh những mục đích chưa được nêu ở đây, và hoặc các tài liệu liên quan khác, hoặc theo quy định pháp luật liên quan, Chúng tôi có thể xin chấp thuận bổ sung từ Quý khách về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng tôi liên hệ với Quý khách.

8. Đoạn phim của máy quay giám sát (CCTV), trong trường hợp cụ thể, cũng có thể được sử dụng cho các mục đích sau đây:

(i) cho các mục đích đảm bảo chất lượng;

(ii) cho mục đích an ninh công cộng và an toàn lao động;

(iii) phát hiện và ngăn chặn việc sử dụng đáng ngờ, không phù hợp hoặc không được phép của các tiện ích, sản phẩm, dịch vụ và/hoặc cơ sở của chúng tôi;

(iv) phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội; và/hoặc

(v) tiến hành điều tra các sự cố theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước;

V. Quy Định Về Chia Sẻ Thông Tin Khách Hàng

Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không chuyển nhượng Thông Tin Khách Hàng của khách hàng cho bên thứ ba bất kỳ. Chúng tôi chỉ chia sẻ Thông Tin Khách Hàng như được nêu dưới đây và trong phạm vi pháp luật cho phép. Các bên thứ ba nhận Thông Tin Khách Hàng theo đúng Chính Sách này đều có trách nhiệm tuân thủ Chính Sách này, chính sách tương tự khác và các quy định pháp luật có liên quan.

1. Thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật;

2. Giao dịch liên quan đến bên thứ ba:

Chúng tôi cung cấp cho Quý khách các dịch vụ, phần mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Dịch Vụ. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của Quý khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

3. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ:

Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các tổ chức y tế và các đối tác khác để thực hiện một số công việc thay mặt chúng tôi. Ví dụ bao gồm: hợp tác cung cấp dịch vụ; hợp tác nghiên cứu khoa học, hợp tác bảo vệ và lưu trữ dữ liệu… gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán, đánh giá rủi ro tín dụng và tuân thủ, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có thể được chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ Chính sách này và pháp luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

4. Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp:

Trong quá trình phát triển kinh doanh, chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc dịch vụ khác phù hợp với quy định của pháp luật. Trong các giao dịch như vậy, Thông Tin Khách Hàng, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách này (hoặc khi được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Gene Solutions hoặc phần lớn tài sản của Gene Solutions được một công ty khác mua, thông tin của Khách Hàng là sẽ một phần trong những tài sản được chuyển nhượng.

5. Bảo vệ chúng tôi và những người khác:

Chúng tôi tiết lộ tài khoản và Thông Tin Khách Hàng khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phù hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ người nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tín dụng.

6. Tùy theo sự lựa chọn của Quý khách:

Ngoài các trường hợp nêu trên, quý khách sẽ nhận được thông báo khi Thông Tin Khách Hàng về Quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và lựa chọn của quý khách đối với việc chia sẻ thông tin.

7. Những trường hợp chia sẻ không phải xin chấp thuận:

Theo quy định của pháp luật hiện hành, các Thông Tin Khách Hàng thuộc thông tin y tế của Quý khách, theo quyết định của người chịu trách nhiệm của cơ sở khám bệnh chữa bệnh, có thể được chúng tôi chia sẻ nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, chăm sóc, điều trị người bệnh giữa những người hành nghề trong nhóm trực tiếp điều trị cho người bệnh; hoặc cho một số đối tượng khai thác hồ sơ, bao gồm sinh viên thực tập, nghiên cứu viên, người hành nghề trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được mượn hồ sơ bệnh án tại chỗ để đọc hoặc sao chép phục vụ cho việc nghiên cứu hoặc công tác chuyên môn kỹ thuật; hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

VI. Tuân thủ các điều luật HIPAA và Quy tắc bảo mật bảo mật thông tin Y khoa của Khách hàng:

HIPAA là viết tắt của viết tắt của Health Insurance Portability and Accountability Act, là đạo luật do chính phủ liên bang Hoa Kỳ ban hành năm 1996 nhằm thiết lập các quy tắc cho việc truy cập, xác thực, lưu trữ, kiểm toán và chuyển hồ sơ y tế điện tử.

Các thông tin sức khoẻ được HIPAA bảo vệ bao gồm các dữ liệu nhân khẩu học giúp nhận dạng được cá nhân liên quan đến: thông tin về sức khoẻ hoặc tình trạng sức khoẻ trong quá khứ, hiện tại và tương lai, thông tin về dịch vụ cung cấp chăm sóc sức khoẻ cho cá nhân. Luật HIPAA giúp đơn giản hoá việc xử lý các tài liệu trong hệ thống chăm sóc y tế, đảm bảo an toàn cho các thông tin nhạy cảm của người bệnh. Với vai trò là nhà cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ, Gene Solutions cam kết tuân thủ chặt chẽ các Quy tắc bảo mật HIPAA.

Các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chịu trách nhiệm về cách thông tin sức khỏe được bảo vệ (Protected Health Information – PHI) được xem xét, sử dụng và tiết lộ. Theo đó, tất cả người dùng của Gene Solutions được đảm bảo quyền lợi theo quy định của HIPAA.

VII. Truy cập và lựa chọn

1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Khách Hàng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Khách Hàng với Dịch Vụ. Nếu Khách Hàng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Khách Hàng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

2. Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng. Nhiều Dịch Vụ bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số Dịch Vụ

a) Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan đến tài khoản của mình, vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected] và thực hiện theo hướng dẫn của Gene Solutions. Khi Quý khách cập nhật hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước vì mục đích kĩ thuật.

b) Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận tin nhắn quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn liên lạc của quý khách, vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected] và thực hiện theo hướng dẫn của Gene Solutions. Nếu quý khách không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của Quý khách.

c) Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng vui lòng gửi email đến địa chỉ [email protected] và thực hiện theo hướng dẫn của Gene Solutions.

d) Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho Quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookie mới, làm thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi Quý khách nhận được cookie mới hoặc cách tắt hẳn chức năng cookie.

VIII. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính Sách này cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác, Chính Sách hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả Thông Tin Khách Hàng chúng tôi có về quý khách và tài khoản của Quý khách.

Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư tại Gene Solutions hoặc muốn liên hệ với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ dưới đây: [email protected]

XIX. Một số thông tin bổ sung cho hoạt động chuyển dữ liệu ra nước ngoài

Chúng tôi cung cấp thêm một số thông tin về quyền riêng tư, việc thu thập và sử dụng Thông Tin Khách Hàng của khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại của chúng tôi tại các quốc gia thuộc Châu Á Thái Bình Dương.

1. Đơn Vị Kiểm Soát Thông Tin Khách Hàng.

Công ty Gene Solutions (địa chỉ tại số 186-188 Nguyễn Duy Dương, Phường 2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) là đơn vị kiểm soát các Thông Tin Khách Hàng được thu thập hoặc xử lý theo Chính Sách này.

2. Xử lý. Chúng tôi xử lý Thông Tin Khách Hàng dựa trên một hoặc một số cơ sở pháp lý sau đây:

a) Cần thiết để ký kết hợp đồng với Quý khách hoặc với tổ chức mà Quý khách đại diện, để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, để cung cấp các Dịch Vụ, để phản hồi các yêu cầu từ Quý khách, hoặc để hỗ trợ Khách Hàng

b) Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp, như được mô tả ở Mục 2 của Chính sách quyền riêng tư này;

c) Cần thiết để tuân thủ pháp luật và các nghĩa vụ pháp lý;

d) Để trả lời các yêu cầu hợp pháp; hoặc

e) Dựa trên sự chấp thuận của Quý khách.

3. Quyền của Quý khách. Theo quy định của pháp luật, Quý khách có các quyền sau:

a) hỏi chúng tôi có đang nắm giữ Thông Tin Khách Hàng về bản thân hay không và yêu cầu cung cấp bản sao Thông Tin Khách Hàng đó và thông tin về cách thức các thông tin đó được xử lý;

b) yêu cầu đính chính Thông Tin Khách Hàng không chính xác;

c) yêu cầu loại bỏ Thông Tin Khách Hàng không còn cần thiết cho các mục đích xử lý, các thông tin được xử lý dựa trên sự chấp thuận nhưng chấp thuận đó đã được rút lại, hoặc thông tin được xử lý không tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành;

d) yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý Thông Tin Khách Hàng khi hoạt động xử lý không phù hợp;

e) phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân;

f) yêu cầu luân chuyển Thông Tin Khách Hàng mà Quý khách đã cung cấp cho chúng tôi (không bao gồm thông tin có được từ các thông tin được thu thập), trong trường hợp việc xử lý Thông Tin Khách Hàng đó được thực hiện trên cơ sở sự đồng ý hoặc hợp đồng với Quý khách và được thực hiện bằng phương thức tự động; và

g) gửi khiếu nại với cơ quan có thẩm quyền nếu Quý khách tin rằng chúng tôi vi phạm quyền riêng tư của mình.

Quý khách có thể thực hiện các quyền truy cập, đính chính, xóa, yêu cầu tạm dừng, phản đối và yêu cầu luân chuyển thông tin bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu Quý khách muốn thực hiện bất kỳ quyền gì nêu trên và Quý khách là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu Quý khách không phải là khách hàng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ tại Mục V ở trên.

Khi Quý khách đồng ý cho chúng tôi xử lý Thông Tin Khách Hàng của mình cho một mục đích cụ thể, Quý khách có thể rút lại sự đồng ý đó bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động xử lý dữ liệu của Quý khách cho mục đích đó.

4. Chuyển thông tin ra nước ngoài.

Khi chúng tôi chuyển Thông Tin Khách Hàng được thu thập và lưu trữ tại Việt Nam ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện theo các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này và pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành. Điều này có thể bao gồm việc chuyển dữ liệu theo các thỏa thuận chuyển dữ liệu có bao gồm Điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Bộ Công An phê duyệt.