WGS

6,500,000

Tất cả các bệnh ung thư đều bắt nguồn từ đột biến gen. Tuỳ thuộc vào loại đột biến gen …