VTV9 đưa tin về việc Ứng dụng xét nghiệm sàng lọc đầu tay NIPT triSure - Gene Solutions - Giải pháp Gen cho người Việt

VTV9 đưa tin về việc Ứng dụng xét nghiệm sàng lọc đầu tay NIPT triSure