Bộ Kit lấy mẫu tại nhà GenLove - Me

 • Khai thác 11 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế – cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tự lấy mẫu tại nhà
Nhanh chóng - Dễ dàng - Không xâm lấn

Nhận kết quả
sau 7 ngày

Miễn phí
vận chuyển

1.900.000 VNĐ

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khỏe

 • Khai thác 11 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khoẻ

 • Khai thác 10 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Tại sao cần làm GenLove Me?

Hiểu rõ bản thân, nâng tầm sức khoẻ

 • Khai thác 10 tố chất sẵn có
 • Hiểu rõ ưu thế - cải thiện hạn chế từ gen
 • Cải thiện dinh dưỡng, vận động, chất lượng giấc ngủ...
 • Trở thành phiên bản tốt hơn trong công việc và cuộc sống

Kết quả giải mã GenLove Me

Kết quả giải mã GenLove - Me

Quy trình thực hiện GenLove Me

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen
Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip
Nhận kết quả qua
email sau 7 ngày

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Quy trình thực hiện
GenLove - Me

Đặt hàng bộ
lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen
Lấy mẫu gen và gửi
về Gene Solutions

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip
Nhận kết quả qua
email sau 7 ngày

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Quy trình thực hiện
GenLove - Me

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Bộ lấy mẫu Gen tại nhà bao gồm:

 • loveme-no-1
  Que lấy mẫu
 • loveme-no-2
  Sổ tay hướng dẫn
 • loveme-no-3
  Giấy đồng thuận
 • loveme-no-4
  Tem dán bảo mật
 • loveme-no-5
  Hướng dẫn lấy mẫu gen

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má
  bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản
  trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Quy trình lấy mẫu Gen tại nhà

 • loveme-no-1-dashes
  Súc miệng 5s với nước sạch
 • loveme-no-2-dashes
  Chà đầu que gòn lên niêm mạc má bên trong miệng (30s/bên)
 • loveme-no-3-dashes
  Để que khô tự nhiên 2-3 phút, bảo quản trong túi giấy, túi zip

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ
  khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Nhận kết quả qua email sau 7 ngày

 • Gen được giải mã tại phòng lab và phân
  tích chi tiết trong kết quả cuối cùng
 • Nhanh chóng, chính xác dựa trên chứng cứ khoa học và công nghệ hàng đầu
 • Cam kết bảo mật thông tin và quyền riêng tư

Tại sao nên chọn Gene Solutions?

 • Bộ kit lấy mẫu DNA chuẩn Hoa Kỳ
  Lấy mẫu tại nhà cực kỳ đơn giản, nhanh chóng, không đau bằng kỹ thuật phết niêm mạc má từ Hoa Kỳ.
 • Đội ngũ chuyên gia đầu ngành
  Được phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành di truyền đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Bỉ Canada và Việt Nam.
 • Kết quả chỉ trong 7 ngày
  Cho kết quả cực nhanh và chính xác từ phòng Lab
  đạt tiêu chuẩn quốc tế EMQN, đảm bảo hoàn toàn
  sự riêng tư và thông tin.
 • Công nghệ mới nhất
  Công nghệ phân tích gen hiện đại nhất trên thế giới (NGS) từ Illumina, Hoa Kỳ.

Tại sao nên chọn
Gene Solutions?

 • Bộ kit lấy mẫu DNA chuẩn Hoa Kỳ
  Lấy mẫu tại nhà cực kỳ đơn giản bằng kỹ thuật phết niêm mạc má từ Hoa Kỳ, không đau, nhanh chóng.
 • Đội ngũ chuyên gia đầu ngành
  Được phát triển bởi các chuyên gia đầu ngành di truyền đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín tại Hoa Kỳ, Anh, Úc, Bỉ Canada và Việt Nam.
 • Kết quả chỉ trong 7 ngày
  Cho kết quả cực nhanh và chính xác từ phòng Lab đạt tiêu chuẩn quốc tế EMQN, đảm bảo hoàn toàn sự riêng tư và thông tin.
 • Công nghệ mới nhất
  Công nghệ phần tích gen hiện đại nhất trên thế giới (NGS) từ Illumina, Hoa Kỳ.

Khách hàng chia sẻ về GenLove Me

Hiểu đúng về vai trò của các yếu tố tác động đến sự phát triển của con để bình tĩnh đón nhận kết quả và lạc quan về những tiềm năng phát triển của trẻ dựa trên các thông tin được cung cấp từ kết quả giải mã và từ sự tư vấn về các hoạt động cần tổ chức cho trẻ.Giải mã GENE không phức tạp, không cầu kì, và giá rất hợp lý.

Khách hàng chia sẻ về GenLove - Me

Hiểu đúng về vai trò của các yếu tố tác động đến sự phát triển của con để bình tĩnh đón nhận kết quả và lạc quan về những tiềm năng phát triển của trẻ dựa trên các thông tin được cung cấp từ kết quả giải mã và từ sự tư vấn về các hoạt động cần tổ chức cho trẻ.Giải mã GENE không phức tạp, không cầu kì, và giá rất hợp lý.

Khách hàng chia sẻ về
GenLove - Kid

Hiểu đúng về vai trò của các yếu tố tác động đến sự phát triển của con để bình tĩnh đón nhận kết quả và lạc quan về những tiềm năng phát triển của trẻ dựa trên các thông tin được cung cấp từ kết quả giải mã và từ sự tư vấn về các hoạt động cần tổ chức cho trẻ.Giải mã GENE không phức tạp, không cầu kì, và giá rất hợp lý.

Dịch vụ giải mã gen dành
cho người lớn bao gồm

 • loveme-no-1
  Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • loveme-no-2
  Bảng báo cáo 11 tố chất quan trọng
  trong gen của bạn

Dịch Vụ Giải Mã Gen dành
cho người lớn bao gồm

 • loveme-no-1
  Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • loveme-no-2
  Bảng báo cáo 10 tố chất quan trọng trong gen của bạn

Dịch Vụ Giải Mã Gen dành cho
người lớn bao gồm

 • loveme-no-1
  Bộ kit lấy mẫu tại nhà
 • loveme-no-2
  Bảng báo cáo 9 tố chất quan trọng trong gen của bé

Giải đáp thắc mắc

Người làm GenLove sẽ nhận được những thông tin nào trong bảng kết quả?

Trong bảng kết quả phân tích, bạn sẽ nhận được các thông tin sau:

 

1. Thông tin kết quả tổng quan dựa trên bản đồ gen của người làm phân tích.

 

2. Thông tin về phạm vi khảo sát và quy trình kỹ thuật thực hiện.

 

3. Phân tích kết quả chi tiết xoay quanh các đặc tính di truyền liên quan đến gen đã phân tích bao gồm:

 

 • Tính cách: Hướng nội – hướng ngoại, mạnh mẽ – nhạy cảm
 • Tiềm năng: sức mạnh – sức bền cơ bắp, năng khiếu ngôn ngữ, khả năng cảm âm tuyệt đối
 • Sức khỏe tinh thần thể chất: trí nhớ dài hạn, nguy cơ tăng cân, hàm lượng Vitamin D…

 

4. Lời khuyên dành riêng cho người làm phân tích

 

5. Lời khuyên cho phụ huynh

 

6. Các tài liệu tham khảo

GenLove có hỗ trợ thu mẫu tại nhà không?

GenLove có đến 2 cách thu mẫu và bạn có thể lấy mẫu tại nhà.

 

Tuy nhiên tùy theo khu vực, Gene Solutions có thể bố trí chuyên viên qua lấy mẫu, hoặc bạn có thể tự lấy mẫu (theo hướng dẫn và sử dụng bộ kit lấy mẫu của Gene Solutions cung cấp) sau đó chuyển về công ty qua các dịch vụ vận chuyển.

Tại sao GenLove chỉ khảo sát 37 gen, trong khi một số nơi làm hơn 100 gen?

GenLove chỉ khảo sát các gen liên quan đến các đặc điểm có bằng chứng khoa học mạnh nhất. Một số đặc điểm khác như trí tuệ, các năng khiếu… khoa học chưa tìm được các gen liên quan rõ ràng. Vì đặt yếu tố chính xác lên hàng đầu nên chúng tôi chỉ khảo sát các gen có bằng chứng khoa học tốt nhất hiện nay.

Độ chính xác của GenLove như thế nào, có đáng tin cậy không?

Kết quả giải mã GenLove dựa vào bằng chứng là các nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới.

GenLove có gì khác so với sinh trắc vân tay?

Đây là hai dịch vụ khác nhau. Mỗi người có một bộ gen riêng biệt, gen là yếu tố quy định một cá nhân sẽ phát triển/trưởng thành như thế nào. GenLove khảo sát các gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất đã được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới.

 

Sinh trắc vân tay khảo sát các đặc tính dựa trên dấu vân tay. Mối tương quan giữa vân tay và đặc điểm của một người là yếu tố cần xem xét. Đồng thời cũng cần cân nhắc tính bảo mật khi cung cấp dấu vân tay cá nhân.

Giải đáp thắc mắc

Người làm GenLove sẽ nhận được những thông tin nào trong bảng kết quả?

Trong bảng kết quả phân tích, bạn sẽ nhận được các thông tin sau:

 

1. Thông tin kết quả tổng quan dựa trên bản đồ gen của người làm phân tích.

 

2. Thông tin về phạm vi khảo sát và quy trình kỹ thuật thực hiện.

 

3. Phân tích kết quả chi tiết xoay quanh các đặc tính di truyền liên quan đến gen đã phân tích bao gồm:

 

 • Tính cách: Hướng nội – hướng ngoại, mạnh mẽ – nhạy cảm
 • Tiềm năng: sức mạnh – sức bền cơ bắp, năng khiếu ngôn ngữ, khả năng cảm âm tuyệt đối
 • Sức khỏe tinh thần thể chất: trí nhớ dài hạn, nguy cơ tăng cân, hàm lượng Vitamin D…

 

4. Lời khuyên dành riêng cho người làm phân tích

 

5. Lời khuyên cho phụ huynh

 

6. Các tài liệu tham khảo

GenLove có hỗ trợ thu mẫu tại nhà không?

GenLove có đến 2 cách thu mẫu và bạn có thể lấy mẫu tại nhà.

Tuy nhiên tùy theo khu vực, Gene Solutions có thể bố trí chuyên viên qua lấy mẫu, hoặc bạn có thể tự lấy mẫu (theo hướng dẫn và sử dụng bộ kit lấy mẫu của Gene Solutions cung cấp) sau đó chuyển về công ty qua các dịch vụ vận chuyển.

Tại sao GenLove chỉ khảo sát 37 gen, trong khi một số nơi làm hơn 100 gen?

GenLove chỉ khảo sát các gen liên quan đến các đặc điểm có bằng chứng khoa học mạnh nhất. Một số đặc điểm khác như trí tuệ, các năng khiếu… khoa học chưa tìm được các gen liên quan rõ ràng. Vì đặt yếu tố chính xác lên hàng đầu nên chúng tôi chỉ khảo sát các gen có bằng chứng khoa học tốt nhất hiện nay.

Độ chính xác của GenLove như thế nào, có đáng tin cậy không?

Kết quả giải mã GenLove dựa vào bằng chứng là các nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới.

GenLove có gì khác so với sinh trắc vân tay?

Đây là hai dịch vụ khác nhau. Mỗi người có một bộ gen riêng biệt, gen là yếu tố quy định một cá nhân sẽ phát triển/trưởng thành như thế nào. GenLove khảo sát các gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất đã được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới.

 

Sinh trắc vân tay khảo sát các đặc tính dựa trên dấu vân tay. Mối tương quan giữa vân tay và đặc điểm của một người là yếu tố cần xem xét. Đồng thời cũng cần cân nhắc tính bảo mật khi cung cấp dấu vân tay cá nhân.